🟢 پایه هشتم دوره متوسطه اول

پایه هشتم، دومین پایه دوره متوسطه اول است. دانش آموزان در سال هفتم به تفاوت های میان این دوره با دوره ابتدایی پی بردند. تفاوت هایی نظیر تنوع دبیران، تنوع کتاب های درسی و جایگزینی ارزشیابی توصیفی با نمره را درک کردند. نکته قابل توجه این است که همه نمرات در سه مقطع متوسطه اول، در انتخاب رشته تاثیر خواهند داشت؛ پس دانش آموزانی که به خاطر تغییرات به وجود آمده در تغییردوره تحصیلیشون به خوبی نتوانستند در پایه هفتم عمل کنند و افت تحصیلی داشتند حتما به دنبال تلاش بیشتر، سازگاری با تغییرات به وجود آمده در روند تحصیلیشون و گرفتن نمرات بهتری در پایه هشتم باشند.
دانش آموزان این مقطع جهت تقویت دروس تخصصی می‌تواننددر آکادمی برکه ثبت نام کرده تا بصورت خصوصی و تخصصی آموزش ببینند.