امور مالی بازرگانی (حسابداری)

در حال حاظر علم حسابداری و امور مالی و بازرگانی به عنوان یک علم فراگیر درآمده که بسیاری خود را نیازمند دانستن آن می دانند.
هنرجویان این رشته در آکادمی برکه با حرفه های حسابداری مقدماتی ،حسابداری تکمیلی، حسابداری صنعتی،امور بانکی و مسئول سفارشات آن خواهند شد.
همچنین هنرجویان می توانند پس از پایان دوره های نام برده مدرک معتبر فنی حرفه ای را اخذ نمایند .
آکادمی برکه با کمترین هزینه و بصورت خصوصی دوره حسابداری را برگزار می کند.

ثبت نام در دوره‌های امور مالی و بازرگانی